fbpx
 • Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst 2 veckor. Symtomen har utvecklats till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer vilka har förelegat under minst 6 månader.
 • Påtaglig brist på psykisk energi dominerar bilden, vilket visar sig i minskad företagsamhet, minskad uthållighet eller förlängd återhämtningstid i samband med psykisk belastning.
 • Minst fyra av följande symtom har förelegat i stort sett varje dag under samma tvåveckorsperiod:
  • Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning
  • Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress
  • Känslomässig labilitet eller irritabilitet
  • Sömnstörning
  • Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet
  • Fysiska symtom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, magtarmbesvär, yrsel eller ljudkänslighet
 • Symtomen orsakar ett kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden.
 • Beror ej på direkta fysiologiska effekter av någots substans eller någon somatisk sjukdom/skada.
 • Om kriterierna för egentlig depression, dystymi eller generaliserat ångestsyndrom samtidigt är uppfyllda anges utmattningssyndrom enbart som tilläggsspecifikation till den aktuella diagnosen.